Legalizacja samowoli

Ostatnie nowelizacja prawa budowlanego usunęła wymóg, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.

 

Chodziło o wykonanie wyroku TK. Pozostała część procedury legali­zacyjnej nie zmieniła się. Sprawca samowoli budowlanej na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego musi przedstawić inspektorowi nadzoru budowlanego decyzję o warunkach zabudowy, bez względu na datę jej wydania. Wystarczy, że będzie ją miał w momencie składa­nia wniosku o legalizację, choćby po zakończeniu budowy. Powia­towy inspektor nadzoru budowla­nego może zalegalizować samowolę budowlaną zgodną z przepisami planistycznymi i techniczno-bu­dowlanymi. Warunkiem legali­zacji jest też spełnienie wymo­gów związanych z ochroną środo­wiska i ładem przestrzennym oraz sporządzenie projektu dla okre­ślonych działań, które zostały już wykonane. Jeśli jednak projekt ten wskazuje, że niektóre roboty są nie­zgodne z przepisami, to legalizacja nie może nastąpić.

Inwestorzy zobowiązani będą też do wniesienia opłaty legalizacyjnej w wysokości 50 tys. zł.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków