Wynagrodzenia autorów

Użytkownicy praw autorskich lub pokrewnych (tj. korzystający z utworów i płacących tantiemy) będą mogli uczestniczyć w charakterze strony w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń dla artystów za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem. Chęć udziału w postępowaniu trzeba zgłosić komisji prawa autorskiego.

 

Tak przewiduje wchodząca w życie 21 października br. ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 stycznia 2006 r. (sygn. SK 40/04), w wyniku którego art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utracił moc obowiązującą 1 września 2006 r. Całościowa, szczegółowa regu­lacja organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego znajdzie się w nowym rozdziale. Nowe przepisy dotyczą też postę­powania w sprawie o zatwierdze­nie tabel wynagrodzeń za korzy­stanie z utworów lub przedmio­tów praw pokrewnych oraz spo­rów związanych z ich stosowaniem, a także umów dotyczących reemi­sji i wyznaczania organizacji wła­ściwej. Komisja będzie miała kom­petencję do rozpatrywania innych spraw, mających charakter for­malny lub interpretacyjny, jak np. odtwarzanie akt oraz uzupełnia­nie, sprostowanie czy dokonywanie wykładni jej orzeczeń.

 

Sprawy o zatwierdzenie tabel wyna­grodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych będzie rozpatrywał 5-osobowy zespół orzekający Komisji Prawa Autorskiego, na wniosek organi­zacji zbiorowego zarządzania pra­wami autorskimi lub pokrewnymi. Postępowanie przed Komisją nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że wszyscy uczestnicy zgo­dzą się jego przedłużenie. Uczest­nikami postępowania będą mogli być: wnioskodawca, inna organiza­cja zbiorowego zarządzania, mająca w udzielonym jej zezwoleniu wska­zane pola eksploatacji, których dotyczą tabele wynagrodzeń, oraz organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przed­miotów praw pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksplo­atacji wynikające z tabel.

 

Jeśli zostanie złożony wniosek kwestionujący orzeczenie Komi­sji, tabelę zatwierdzi sąd okręgowy wyznaczony przez Ministra Spra­wiedliwości. Postępowanie przed Komisją i sądem będzie się toczyć według Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu niepro­cesowym. Organy orzekające będą mogły zmieniać treść tabel przed­stawionych do zatwierdzenia.

Użytkownicy praw autorskich będą płacili sztywne stawki. Będą one publikowane w BIP i na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Klau­zule umowne określające hono­raria mniej korzystne dla twór­ców oraz uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, niż ustalone w zatwierdzonych tabelach wyna­grodzeń, będą nieważne; zamiast nich będą obowiązywały odpo­wiednie postanowienia z tabel.

W razie istotnej zmiany okoliczno­ści stanowiących podstawę orzecze­nia w sprawie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, każdy z uczestników postępowania, będzie mógł zło­żyć do Komisji wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli. Po raz pierwszy wnioski o zatwier­dzenie obligatoryjnych tabel organizacja będzie musiała złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia powo­łania Komisji Prawa Autorskiego na nowych zasadach. Dotychczas obowiązujące tabele stawek mini­malnych stracą moc dopiero za rok – w październiku 2011 r., chyba że wcześniej zostaną zatwierdzone - na nowych zasadach - nowe tabele. Organizacje zbiorowego zarządza­nia będą musiały sporządzać roczne sprawozdanie ze swojej działalno­ści, prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdanie finan­sowe zgodnie z ustawą o rachunko­wości. Ustawa wskazuje, iż organi­zacja taka nie może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na korzystanie z utworów czy przed­miotów praw pokrewnych (dotąd jedynie artystycznych wykonań).

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków