Jak opodatkować nagrody wygrane przez pracowników w firmowych konkursach

 

Sposób opodatkowania nagród otrzymywanych przez pracow­ników od pracodawców zależy od rodzaju konkursu, w którym pracownik brał udział. W sytuacji gdy konkurs skierowany jest tylko i wyłącznie do pracowników danej firmy i to właśnie fakt za­trudnienia decyduje o możliwości wzięcia w nim udziału, otrzy­mane nagrody stanowić będą dochód podlegający opodatko­waniu za zasadach przewidzianych dla dochodów ze stosun­ku pracy.

 

Zgodnie z ustawą o PIT za przy­chody ze stosunku służbowego, sto­sunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uwa­ża się wszelkiego rodzaju wypła­ty pieniężne oraz wartość pienięż­ną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świad­czeń, a w szczególności: wynagro­dzenia zasadnicze, wynagrodze­nia za godziny nadliczbowe, różne­go rodzaju dodatki, nagrody, ekwi­walenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świad­czenia pieniężne ponoszone za pra­cownika, jak również wartość in­nych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Jak rozliczyć?

Jeśli konkurs wiąże się z wynikami w pracy, wygrana jest dla uczestni­ka przychodem rozliczanym tak, jak jego wynagrodzenie. Na podstawie art. 31 ustawy o PIT osoby fizycz­ne, osoby prawne oraz jednostki or­ganizacyjne nie posiadające osobo­wości prawnej, zwane dalej „zakła­dami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodo­wy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego sto­sunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wy­płacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilan­sowej. A wiec pracodawca od war­tości nagrody musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli zaś konkurs nie wiąże sie z praca, od nagrody płacimy 10% podatek zry­czałtowany.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków