ABC konsumenta – sprzedaż na odległość

Czy kupując w sklepie interne­towym lub zamawiając produkt z katalogu, mamy takie same prawa jak w sklepie tradycyjnym?

Tak, dokonując zakupów na odle­głość, mamy takie same prawa jak przy zwykłym zakupie, a wręcz są one silniejsze z uwagi na brak oso­bistego kontaktu ze sprzedawcą (a także z produktem!).

 

Czy możemy zrezygnować z zakupu w domu wysyłkowym lub sklepie internetowym?

Tak, możemy zrezygnować z zaku­pu dokonanego na odległość, czy­li odstąpić od umowy w terminie 10 dni. Należy jednak pamiętać o pewnych wyjątkach. Przepi­sy, o których piszemy w tej ulotce, w ogóle nie dotyczą inwestycji kapi­tałowych, ubezpieczeń, usług ban­kowych, aukcji internetowych, nie­ruchomości. Te umowy rządzą się odrębnymi przepisami.

Ponadto nie można zrezygnować w ciągu 10 dni z:

  • umowy dotyczącej turystyki, zakwaterowania, transportu, rozrywki, gastronomii;
  • z usługi rozpoczętej za naszą zgodą przed upływem 10 dni;
  • z zakupionych kaset video, au­dio, programów komputero­wych po usunięciu ich orygi­nalnego opakowania;
  • z produktu lub usługi wykona­nej według indywidualnego za­mówienia;
  • z produktu, który ulega szyb­kiemu zepsuciu;
  • z prenumeraty prasy;
  • z usług w zakresie gier loso­wych i zakładów wzajemnych.

 

Kto ponosi koszty odesłania pro­duktu?

Koszty odesłania towaru pono­si konsument, chyba że nie jest to zwrot rzeczy, a jej reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki towaru.

 

W jakim czasie powinniśmy otrzy­mać zwrot pieniędzy?

Sprzedawca musi zwrócić pienią­dze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadcze­nia o odstąpieniu od umowy. W ta­kim samym terminie należy odesłać towar.

 

Jak zrezygnować z zakupu?

Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je listem poleconym (z potwierdzeniem od­bioru) na adres Firmy najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawar­cia umowy o wykonanie usługi (ale przed rozpoczęciem jej wykonywa­nia) bądź daty otrzymania zamó­wionego towaru.

 

Czy musimy płacić za paczkę, której nie zamawialiśmy?

Za towar, którego nie zamawiali­śmy, nie mamy obowiązku płacić. Przesłanie niezamówionego towaru następuje na koszt i ryzyko przed­siębiorcy. Warto jednak upewnić się, czy rzeczywiście nie złożyliśmy zamówienia... czasem nie pamięta­my, że wypełniliśmy kupon w gaze­cie, dołączony np. do krzyżówki.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków