Jak przenieść numer do innego operatora?

6 lipca 2010 m.in. rozsze­rzono uprawnienia abonen­tów i użytkowników końco­wych usług przepłaconych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (tzw. pre-paid) w przypadku zmiany dostawcy usług.(listopad 2009)


Wniosek o przeniesienie numeru można złożyć do samego nowe­go dostawcy usług (czyli tego, do którego zamierzamy przenieść nu­mer). Wniosek powinien zawierać:

 1. w przypadku abonenta będące­go osobą fizyczną:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osoby nie­posiadającej numeru PE­SEL – nazwę i numer do­kumentu stwierdzającego tożsamość,
  • adres korespondencyjny;
 2. w przypadku abonenta niebę­dącego osobą fizyczną:
  • nazwę,
  • numer identyfikacyj­ny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębior­ców albo ewidencji działal­ności gospodarczej czy in­nym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie UE,
  • siedzibę i adres kore­spondencyjny;

3.  przydzielony numer, o przenie­sienie którego wnioskuje abo­nent, a w przypadku abonen­tów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – także adres zakończenia sieci;

adres, pod który zostanie prze­niesiony numer – w przypad­ku abonentów będących stro­ną umowy z dostawcą usług za­pewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci te­lefonicznej;

4.  numery telefonów albo numery lub numer umowy o świadcze­nie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotych­czasowym dostawcą – w razie przenoszenia więcej niż jednego numeru (jest bowiem taka moż­liwość).

5. wybrany przez abonenta sposób poinformowania go o rozpoczę­ciu świadczenia usług:

 • telefonicznie,
 • za pomocą komunikatu tekstowego albo
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do wniosku abonent dołącza oświadczenie oraz może dołączyć pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności zwią­zanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia w imieniu abonenta umowy z dotych­czasowym dostawcą, udzielone no­wemu dostawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek złożony bez wymaganych załączni­ków pozostawia się bez rozpatrze­nia, o czym abonent zostaje nie­zwłocznie zawiadomiony przez no­wego dostawcę w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny i załą­czonym wzorem oświadczenia.

Przeniesienie numeru jest bez­płatne. Nowy dostawca usług, po udzie­leniu mu pełnomocnictwa, doko­na za nas wszelkich czynności nie­zbędnych do przeniesienia nume­ru, w tym m.in. zakończy stosu­nek umowny ze starym dostawcą usług. Zachowana jednak została możliwość samodzielnego dokona­nia przez abonenta czynności nie­zbędnych w związku z przeniesie­niem numeru. Wniosek o przeniesienie numeru, w zależności od sposobu jego do­starczenia do nowego dostawcy usług, podlega rozpatrzeniu w ter­minie: 6 godzin roboczych lub 3 dni roboczych (dla abonentów sieci ruchomych),  1 dnia roboczego lub 14 dni roboczych (dla abonentów sieci stacjonarnych).

Dłuższy termin na przeniesienie numeru, zarezerwowany jest wy­łącznie dla abonentów, którzy nie złożyli wniosku osobiście w jed­nostce nowego dostawcy prze­znaczonej do obsługi klientów, a w inny sposób (np. listownie, za pośrednictwem formularza czy poczty elektronicznej). Do chwili uruchomienia przez Prezesa UKE systemu PLI CBD wspierające­go usługę przenośności numerów i w ciągu 2 miesięcy od dnia jego uruchomienia, termin rozpatrze­nia wniosku w przypadku abonen­tów sieci stacjonarnych wynosi jed­nak 7 dni.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku abonenta i podpisanie umowy z no­wym dostawcą obliguje go do prze­niesienia numeru najpóźniej w ter­minie 1 dnia roboczego (sieci ru­chome) lub 7 dni roboczych (sieci stacjonarne) od dnia zawarcia umo­wy, chyba że wskażemy późniejszy
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków