Polowanie na promocje

Zaczyna się szaleństwo przedświątecznych zakupów – kupujemy prezenty, a także coś dla siebie. Często w pośpiechu korzystamy z wyprzedaży.

 

Czy się opłaca?

O 30, 50, a nawet 70% taniej moż­na kupić ubrania, buty czy sprzęt RTV. Dla wielu z nas taki upust jest propozycją nie do odrzuce­nia. 31% z nas regularnie śledzi oferty promocyjne (ARC, 2008 rok), chętnie wydajemy też pienią­dze na towar przeceniony – nie za­wsze jednak taki zakup oznacza oszczędności. Żeby tego uniknąć, sprawdźmy wcześniej, czy dana oferta rzeczywiście jest dla nas naj­korzystniejsza. W tym celu po­równajmy oferty innych sklepów: może się okazać, że dany produkt w innym sklepie będzie kosztował mniej. Czasem zdarza się, iż cena towarów oferowanych w trakcie promocji bądź wyprzedaży ma taką samą wartość, jak przed rozpoczę­ciem akcji, ale bywa, że i wyższą.

 

Na co uważać i jak egzekwować swoje prawa?

Po pierwsze – reklamacja. Jeże­li produkt kupiony na wyprzeda­ży posiada wady, mamy prawo go reklamować. Reklamację składa­my na piśmie u sprzedawcy. Mo­żemy to zrobić w ciągu dwóch lat od zakupu, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wy­krycia wady. Jeżeli przekroczy­my ten termin, stracimy przysłu­gujące nam uprawnienia. Przypo­mnieć należy, że jeżeli przyczyną obniżenia ceny jest wada produktu, o której wiedzieliśmy podczas za­kupu, nie możemy go z tego powo­du reklamować. Składając reklama­cję możemy w pierwszej kolejno­ści żądać bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Zwro­tu pieniędzy możemy domagać się w przypadku, kiedy sprzedawca nie jest w stanie naprawić ani wymienić produktu lub takie działania wyma­gają nadzwyczajnych kosztów. Pa­miętajmy, żeby zachować paragon, który jest potwierdzeniem zaku­pu. Powinniśmy go otrzymać bez względu na to, czy zakupów do­konujemy w supermarkecie, czy na bazarze.

Po drugie – gwarancja. Podob­nie jak niezgodność towaru z umo­wą – umożliwia ona konsumento­wi dochodzenie roszczeń w przy­padku, gdy nabyta rzecz okazała się wadliwa. Gwarancja jest jednak do­browolna – przedsiębiorca może jej udzielić, ale nie musi. Jej udzielenie nie może pociągać za sobą koniecz­ności uiszczenia opłaty. Ponadto gwarancja nie ogranicza ani nie za­wiesza uprawnień do reklamacji to­waru niezgodnego z umową.

Po trzecie – zwroty i wymiany to­waru pełnowartościowego. Je­śli kupiony na wyprzedaży produkt nie ma wad, a jedynie – po namyśle – stwierdzamy, że nam się po prostu nie podoba, to tyl­ko od dobrej woli sprzedawcy zale­ży, czy przyjmie go z powrotem i zwró­ci nam pieniądze. Przedsiębiorcy co­raz częściej sto­sują taką prakty­kę. Jeżeli nie jeste­śmy zadowoleni z zakupu, nie mamy możliwości zwro­tu produktu. Zale­ży to jedynie od dobrej woli sprze­dawcy. Zanim kupimy produkt, do­wiedzmy się, w jakim terminie mo­żemy go zwrócić. Takie same za­sady obowiązują w przypadku wy­miany towarów.

Po czwarte – cena. Tłok panują­cy w sklepach oraz pośpiech po­wodują, że kupujemy nieuważnie, nie zwracając uwagi na cenę. Zda­rza się, iż dopiero przy kasie do­wiadujemy się, że za produkt musi­my ostatecznie zapłacić więcej. Pa­miętajmy, iż cena podana na pół­ce lub na metce jest obowiązująca. W związku z tym mamy prawo ku­pić produkt po tej właśnie cenie. Po piąte – pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy bezpłat­nie od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Znaj­dziemy ich w całej Polsce w urzę­dach miasta czy starostwach po­wiatowych. Pełna lista rzeczników wraz z ich danymi adresowymi jest dostępna na stronie internetowej UOKiK. W przypadku zakupów za granicą pomoże Europejskie Cen­trum Konsumenckie: http://www. konsument.gov.pl.

Oprac. na podst. www.uokik.gov.pl

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków