Bezpieczna żywność

Ostatnia nowelizacja przepi­sów o bezpieczeństwie żyw­ności ma służyć uproszcze­niu i liberalizacji zasad pro­wadzenia działalności gospo­darczej związanej z produk­cją i obrotem żywnością oraz materiałami i wyrobami prze­znaczonymi do kontaktu z żywnością.

 

Gospodarstwa agroturystyczne i przedsiębiorcy wytwarzający wina gronowe z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku, nie muszą już ubiegać się o zatwier­dzenie działalności przez inspekto­raty sanitarne. O zatwierdzenie ta­kie nie muszą się także starać zakła­dy działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kon­taktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmu­jące się recyklingiem.

Ponadto, po zmianach, przedsię­biorca produkujący lub wprowadza­jący żywność do obrotu, w tym jej importer i eksporter, nie musi pro­wadzić książki kontroli sanitar­nej. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (m.in. internaty, przedszkola) zostały zaś zwolnione z obowiązku pobierania i przecho­wywania próbek żywności. Nowelizacja dostosowała pol­skie prawo do przepisów unijnych. Zmieniono np. dotychczasową na­zwę „naturalne wody źródlane” na „wody źródlane”. Znikła też defi­nicja wzbogacania żywności oraz przepisy dotyczące znakowania żywności wzbogacanej.

 

Wedle nowej klauzuli wzajemnego uznania dopuszcza się wprowadze­nie do obrotu na terenie Polski środ­ków spożywczych, które nie spełniają wymagań dotyczących bezpieczeń­stwa żywności określonych w art. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywno­ści i żywienia, jeśli chodzi o żyw­ność, dla której wymagania zdro­wotne nie zostały zharmonizowane prawem wspólnotowym bądź któ­ra została już wprowadzona do ob­rotu w innych państwach UE. Jest jednak możliwość odstąpienia od uznania żywności pochodzącej z in­nych państw członkowskich w razie uzasadnionego podejrzenia, że dany środek spożywczy stanowi zagro­żenie dla zdrowia lub życia konsu­mentów. W takim przypadku dzia­łania ustawowe podejmują orga­ny Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żyw­ności.
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków