Aby wakacje się udały…

Zanim wyjedziesz zagrani­cę, warto zapoznać się z kil­koma radami.

 

Zgodnie z ustawą o usługach tu­rystycznych koszt imprezy, po podpisaniu przez klienta umo­wy, nie może ulec zmianie. Wy­jątek stanowi jedynie sytuacja, gdy umowa wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypad­kach: wzrost kursów walut, kosz­tów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich. Jeżeli nie zawierasz umowy na pi­śmie i jedynym potwierdzeniem jej zawarcia jest dowód zapłaty, zadbaj o to, aby posiadać folde­ry/ulotki/katalogi z opisem Two­jej wycieczki; jeśli zaś umowę za­warłeś przez Internet, zapisz umo­wę, e-maile i rzut ekranu na swo­im komputerze. Warto dokładnie przeczytać umo­wę i poprosić o doprecyzowanie ogólnych postanowień. Upewnij się, że cena wycieczki obejmuje wszystkie opłaty i koszty.Przed podróżą ustal, jeżeli to możliwe, kto obsługuje przewozy – przewoźnicy spoza Unii nie za­wsze będą podlegać europejskim przepisom chroniącym pasażerów, mogą się też niekiedy znajdować na „czarnej liście” przewoźników podlegających zakazowi wykony­wania przewozów w UE.

 

Jeśli zawierasz umowę z biurem podróży za granicą, wtedy umowa nie zawsze musi być sporządzona w języku polskim. Zadbaj o po­moc w tłumaczeniu. Oferty last minute też są pełnowar­tościowymi wycieczkami i podle­gają reklamacji. Zwróć uwagę na standaryzację ho­telu – kto ją określa – przedsiębior­ca, czy niezależna publiczna in­stytucja. 4**** w Grecji nie muszą równać się 4**** w Egipcie. Upew­nij się, co do jakości pokoju hote­lowego, oferowanego wyżywienia, położenia hotelu na mapie w sto­sunku do plaży lub centrum miasta, oferowanych dodatkowych atrakcji i ich ewentualnej odpłatności.

 

Sprawdź zasady udzielanego ci ubezpieczenia (np. kto pono­si koszty transportu do Polski ze szpitala za granicą). Jadąc do inne­go kraju UE, zaopatrz się w Euro­pejską Kartę Ubezpieczenia Zdro­wotnego. Przed podróżą zapisz w telefonie adres, nazwisko i kontakt do rezy­denta, ponieważ kłopoty mogą za­cząć się już na lotnisku, a gdy zła­miesz nogę, unikniesz kłopotliwe­go poszukiwania pomocy wśród nieznających Twojego języka obco­krajowców.

 

Nie wkładaj do bagażu podręcz­nego płynów, żelów i aerozoli w opakowaniach powyżej 100 ml i sprawdź w regulaminie przewoź­nika, za jakie przedmioty w bagażu przewoźnik nie ponosi odpowie­dzialności. W razie problemów na lotnisku z opóźnieniami lub odwołaniami lotów, linie lotnicze zobowiązane są udzielić Ci pełnych informacji o Twoich prawach. Zostaw „namiary” na miejsce swo­jego pobytu i organizatora wyciecz­ki komuś ze swoich bliskich. Zapisz sobie numer telefonu i ad­res do polskiej ambasady/konsula­tu miejsca pobytu.

 

W przypadku wykupionej wy­cieczki reklamować można m.in. niezgodną z umową kategorię ho­telu, zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od pla­ży i inne nieprawidłowości. Rekla­mację składamy na piśmie u orga­nizatora wyjazdu, żądając zmniej­szenia ceny. Nie czekaj ze skargami na powrót do kraju. Zbieraj doku­mentację, pisemne potwierdzenia od rezydenta, np. o braku łazienki w pokoju.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków