Większe obowiązki biur podróży

Znowelizowana17 września ustawa o usługach turystycznych przewiduje m.in. skuteczny system zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biura. Organizator imprezy turystycznej musi bowiem zapewnić pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju lub zwrot wpłat wniesionych w razie wykonania zobowiązań.

 

Zmienione przepisy pozwalają na złożenie reklamacji w okresie 30 dni od powrotu z wycieczki, nieza­leżnie do tego, czy nieprawidłowo­ści zostały stwierdzone w czasie jej trwania. Reklamacja, do której biuro nie ustosunkuje się w wyznaczonym terminie, będzie uznana za przyjętą. Poszerzono ponadto zadania prze­wodników i pilotów wycieczek. Zobligowano ich do zapewniania podstawowej opieki nad grupą oraz do udzielania informacji o atrak­cjach turystycznych trasy i dotyczą­cych odwiedzanych miejsc. Wpro­wadzono nowe typy karalnych wykroczeń, polegających np. na podjęciu się roli przewodnika czy pilota bez posiadanych uprawnień. W Centralnej Ewidencji Organi­zatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych będzie zamieszony wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie o wykreślenie ich z tego rejestru. Systemem kontroli nad biurami podróży objęto też podmioty nie­ wpisane dotąd do tego wykazu.

Ustawa zniosła procedurę admi­nistracyjnego sprawdzania i wery­fikowania kwalifikacji ustawowo wymaganych od osób kierujących biurami podróży. Działalność tury­styczną można zawiesić na okres do 2 lat. W tym czasie przedsiębiorca nie musi posiadać zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów. Zagraniczne firmy nie mogą już oferować usług za pośrednictwem agentów turystycznych. Jeśli chcą sprzedawać wycieczki polskim turystom, muszą założyć w naszym kraju oddział. Nowelizacja zniosła zaś obowiązek tworzenia w Polsce oddziałów przez przedsiębiorców z branży turystycznej mających sie­dzibę na terenie jednego z państw Unii lub na obszarze kraju z nią stowarzyszonego. W Polsce hono­rowane jest zabezpieczenie finan­sowe takiego podmiotu powstałe na podstawie przepisów obowią­zujących w państwie będącym jego siedzibą. Biura zagraniczne nadal zobligowane są wpisu do rejestru firm prowadzących u nas działal­ność turystyczną.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków