Refakturowanie usług

 

Niestety, mimo licznych noweli­zacji starej ustawy o VAT i uchwalenia zupełnie nowej ustawy, nie zostały dotychczas doprecyzowane nasze krajowe przepisy dotyczące stosowa­nia tzw. refakturowania usług w sytuacji, gdy są one świad­czone przez podatnika VAT przy pomocy osoby trzeciej.

 

Przepisy ustawy z dnia 11 mar­ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy wyko­nawcze do tej ustawy nie posługu­ją się pojęciem tzw. refakturowania i nie wprowadzają regulacji praw­nej dotyczącej tego typu instytu­cji. Dlatego w tym przypadku na­leży odnieść się do postanowień Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.). Zgodnie z zapisem art. 28 Dyrek­tywy 2006/112/WE w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imeniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Refakturowanie polega na tym, że podatnik kupuje usługę, a następ­nie odsprzedaje ją w nieprzetwo­rzonym stanie swojemu kontrahen­towi. Podmiot zobowiązany do wy­konania usługi zleca jej wykonanie innemu podmiotowi, a kosztami wykonania tej usługi obciąża fak­tycznego beneficjenta tej usługi.

 

Mając na uwadze przytoczone powyżej regulacje stwierdzić nale­ży, iż skuteczne dokonanie refak­turowania dla celów podatkowych jest uzależnione od spełnienia kil­ku warunków:

  • dotyczy ono usług,
  • z usług nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na którego wystawiona jest pierwotna faktura,
  • możliwość refakturowania została wyraźnie przewidzia­na w zawartej między strona­mi umowie,
  • refakturowanie dokonywane jest bez naliczenia marży, ani żadnego podobnego wynagro­dzenia refakturującego,
  • faktura (refaktura) wystawiana jest z zastosowaniem takiej samej stawki VAT, jaka zawarta została na fakturze „pierwot­nej” wystawionej przez usługo­dawcę.

 

W przypadku refakturowania na­leży przyjąć, że podmiot refaktu­rujący jest faktycznie podmiotem świadczącym refakturowane usłu­gi. Zgodnie z obowiązującą w po­datku VAT zasadą ogólną obowią­zek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Jeżeli wykona­nie usługi powinno być stwierdzo­ne fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia fak­tury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wykonania usługi.

W przypadku odsprzedaży nie­których usług (w tym przede wszystkim dostawy mediów - ener­gii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz usług telekomunikacyjnych) ist­nieje szczególny moment powsta­nia obowiązku podatkowego. Po­wstaje on z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie.

W takich przypadkach podmiot refakturujący również powinien stosować szczególne momenty po­wstania obowiązku podatkowego.

 

Na refakturach powinny być sto­sowane stawki VAT właściwe dla odsprzedawanych towarów i usług. Nie dotyczy to refakturowania od­sprzedaży towarów i usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski. Wówczas są wystawiane faktury uproszczo­ne. Jak bowiem wyjaśnił Naczel­nik I Urzędu Skarbowego w Kiel­cach w postanowieniu z 29 grud­nia 2006 r. (nr OG/005/176A/ PP2/443/43/06):

„(…) Fakt świadczenia usług przez osoby trzecie pozostaje bez wpływu na wysokość stawki podatku VAT stosowanej w od­niesieniu do >odsprzedawanych< usług. Odsprzedawana usługa zawsze jednak winna być opo­datkowana stawką właściwą dla danej usługi”. A zatem, przykła­dowo, odsprzedaż usługi opodat­kowanej stawką podstawową 22% (np. usługi transportu towarów) jest opodatkowana również staw­ką podstawową 22%, zaś odsprze­daż usługi opodatkowanej stawką 7% opodatkowana jest tą właśnie stawką 7% (…)”.

 

Przepisy nie przewidują odręb­nych terminów wystawiania fak­tur dokumentujących odsprzedaż towarów i usług, w tym refaktur. W konsekwencji faktury takie wystawia się na zasadach analo­gicznych do obowiązujących przy wystawianiu „zwykłych” faktur. Oznacza to, że refaktury i inne faktury dokumentujące odsprzedaż towarów i usług powinny być wysta­wiane, co do zasady, w ciągu 7 dni, licząc od dnia wykonania odsprze­dawanej usług.

 

W niektórych jednak przypad­kach przepisy przewidują, że faktu­ry wystawia się nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, nie później zaś niż w dniu powstania tego obowiązku. Również ta zasada ma zastosowa­nie w przypadku refaktur i innych faktur dokumentujących odsprze­daż towarów i usług (w szczególno­ści - dokumentujących odsprzedaż mediów).

Rafał Styczyński

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków