W jakim języku sporządzać dokumenty?

Po nowelizacji dokumenty dotyczące obrotu z udziałem konsumentów oraz z zakresu prawa pracy będą mogły być jednocześnie sporządzane za­równo po polsku, jak i w języ­ku obcym, lecz w przypadku obywateli Polski moc prawną będzie miała wyłącznie wersja polskojęzyczna.


Na podstawie wyroku Trybuna­łu Konstytucyjnego (sygn. K 38/04) utraciły moc przepisy zezwalają­ce na zawieranie z Polakami umów w obcym języku. Nowelizacja usta­wy o języku polskim, która czeka na podpis Prezydenta, służy zaś wyko­naniu tego wyroku. Przewidziano, iż dokumenty mogą być jednocześnie sporządzone w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Nowelizacja wy­klucza jednak możliwość wykładni dokumentów w obrocie z udziałem konsumentów i z zakresu prawa pra­cy na podstawie ich obcojęzycz­nych wersji, jeśli osoba świadczą­ca pracę lub konsument są oby­watelami RP.

Ponadto zmiana przepisów umoż­liwia obcokrajowcom, niebędącym obywatelami polskimi, zło­żenie wniosku o sporządzenie umowy czy pisma również w języku, którym władają. Przewidziano, iż umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, a także umowa, której stroną jest kon­sument czy inne niż umowa doku­menty stosowane w obrocie z udzia­łem konsumentów, mogą być spo­rządzone w języku obcym na wnio­sek osoby świadczącej pracę lub konsumenta, władających tym języ­kiem, niebędących obywatelami pol­skimi. Powinnni oni być uprzednio pouczeni o prawie do sporządzenia umowy czy innego dokumentu w ję­zyku polskim. Tym samym zrównano obywateli państw UE innych niż Pol­ska z obywatelami innych krajów, je­śli chodzi o możliwość sporządzania umów i dokumentów wyłącznie w ję­zyku innym niż polski, przy czym nie może to być język obcy cudzoziem­cowi nieznany.  Zmiana przepisów dotyczy wszyst­kich dokumentów funkcjonujących na rynku konsumenckim (np. in­strukcji obsługi czy warunków gwa­rancji i rękojmi) i w stosunkach pra­cy (np. umowy o pracę czy świadec­twa pracy).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków