Zgłaszanie zmian do ewidencji działalności gospodarczej

W praktyce najwięcej jest wniosków o zmianę danych objętych wpisem. Zmiany te nie muszą dotyczyć tylko danych ewidencyjnych, lecz mogą objąć także dane potrzebne urzędom skar­bowym, statystycznym oraz ZUS/KRUS (aktualizacje).

 

Przedsiębiorca zgłaszający zmiany w zakresie wykonywanej działalno­ści gospodarczej może znaleźć się w trzech sytuacjach:

1. dokonuje zmian w zakresie danych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;

2. dokonuje zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz innych danych, które nie podle­gają wpisowi do ewidencji dzia­łalności gospodarczej;

3. dokonuje wyłącznie zmiany danych niepodlegających wpiso­wi do ewidencji działalności go­spodarczej.

W dwóch pierwszych przypad­kach zmiany dokonuje za pośred­nictwem formularza zintegrowa­nego (EDG-1) składanego w urzę­dzie gminy. W trzecim przypad­ku zmianę zgłasza bezpośrednio w zainteresowanym urzędzie (np. rachunki bankowe w urzędzie skar­bowym i jednostce ZUS) na odręb­nych drukach.

Przedsiębiorca jest obowiąza­ny zgłaszać organowi ewidencyj­nemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przed­siębiorcy i wykonywanej przez nie­go działalności gospodarczej, w za­kresie danych zawartych w zgło­szeniu, powstałe po dniu dokona­nia wpisu do ewidencji działalno­ści gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospo­darczej. Jest to deklaracja przedsię­biorcy składana w zasadzie po wy­stąpieniu zmiany. Trzeba więc zgło­sić zmianę podanych w zgłoszeniu do ewidencji:

  • oznaczenia przedsiębiorcy oraz jego numeru ewidencyjne­go PESEL, o ile taki posiada,
  • numeru NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
  • miejsca zamieszkania i ad­resu przedsiębiorcy, a jeżeli sta­le wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – rów­nież tego miejsca i adresu zakła­du głównego, oddziału lub inne­go stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalno­ści gospodarczej,
  • określenia przedmiotu wyko­nywanej działalności gospodar­czej zgodnie z PKD,
  • daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W przypadku ww. zmian zgło­szenie przebiega tak samo jak przy zgłoszeniu do ewidencji rozpoczę­cia prowadzenia działalności go­spodarczej. Składa się także formu­larz EDG-1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta (jako tzw. „or­gan ewidencyjny”) dokonuje wpi­su zmian do ewidencji działalno­ści gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębior­cy zaświadczenie o zmianie wpisu. Wniosek o wpis oraz zmianę wpi­su do ewidencji działalności go­spodarczej nie podlega teraz opła­cie.

Z tych samych przyczyn jak przy zgłoszeniu dotyczącego zakładania firmy organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu w przy­padku zgłoszenia zmian.

Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po doko­naniu zmiany wpisu organ ewiden­cyjny dotychczas właściwy przesy­ła zaświadczenie o wpisie do orga­nu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębior­cy. Właściwy organ ewidencyjny dokona zaś z urzędu wpisu przed­siębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej. Formularz wniosku zintegrowa­nego nie zawiera pola na wpisa­nie daty zmiany, tj. daty wstecznej, od której zmiana obowiązuje. De­cydujące tutaj będą daty zgłoszenia zmiany oraz wpisu zmiany.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków