Raport Doing Business 2010 – Komentarz Henryki Bochniarz

 

Po zmianie metodologii miejsce Polski w stosunku do ubiegłego roku się nie zmieniło. Nadal zajmujemy pozycję pod koniec 1. połowy klasyfikowanych krajów i nie jest to powód do zadowolenia.

 

Jeszcze mniej cieszy fakt, że Pol­ska została oceniona na 9. miejscu wśród 10 nowych krajów człon­kowskich UE, czyli że prowa­dzenie działalności gospodarczej jest w Polsce trudniejsze niż nie­mal we wszystkich innych krajach Unii.To oznacza, że nie wolno dłużej zwlekać. Potrzebne są konsekwent­ne i spójne działania rządu oraz parlamentu w celu odbiurokraty­zowania przepisów prawa gospo­darczego. Projekt ustawy o tzw. de­regulacji mógłby zapoczątkować te działania.

Polskę pozytywnie oceniono w ra­porcie za kilka reform, m.in. za upadłość konsumencką, obniże­nie wymogów kapitałowych przy zakładaniu spółek, „jedno okien­ko” obniżenie składki rentowej, uproszczenie VAT, ułatwienia w dostępie do kredytów. Ciągle najgorzej wypadamy jednak w ka­tegoriach: proces inwestycyjny, płacenie podatków, rozpoczyna­nie biznesu i rejestracja nierucho­mości. Tylko w kategorii „rozpo­częcie biznesu” w stosunku do roku poprzedniego nastąpiła zauważalna poprawa.

Polskiej gospodarce potrzebna jest reforma działalności reglamento­wanej poprzez zniesienie większo­ści licencji, zezwoleń i pozwoleń.

 

Stoimy na stanowisku, że reforma ta powinna się opierać na zasadzie UE 0; czyli zachować reglamenta­cję tylko w tych obszarach, które wymagane są przepisami UE.

By spełnić wymogi konkurencyj­ności, także sądy i administracja publiczna w Polsce potrzebują po pierwsze odbiurokratyzowania, po drugie – informatyzacji. Obecnie przedsiębiorcy nie mają zbyt wielu możliwości załatwienia sprawy za pośrednictwem Internetu, za wy­jątkiem składania e-deklaracji do ZUS-u, urzędów skarbowych, re­jestracji działalności gospodarczej w niektórych gminach czy ograni­czonych kontaktów z KRS. Koszt zakupu kwalifikowanego certyfika­tu bezpiecznego podpisu elektro­nicznego jest wciąż nieproporcjo­nalnie wysoki do możliwości jego wykorzystania w praktyce, przez co przepisy ustawy o podpisie elektro­nicznym są wciąż de facto przepisa­mi martwymi, a propozycje bardziej liberalnych rozwiązań w tym zakre­sie pozostają na papierze.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków