Gwarancja zapłaty za roboty

Uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego zostanie przyznane prawo żądania zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy o przedmiotowe usługi.

 

Wykonawca robót budowlanych zyska możliwość żądania w każ­dym czasie (tzn. na każdym etapie procesu budowlanego, czyli przed zawarciem kontraktu i w trakcie jego realizacji) od inwestora gwa­rancji zapłaty do wysokości ewen­tualnego roszczenia z tytułu wy­nagrodzenia wynikającego z umo­wy oraz robót dodatkowych lub ko­niecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora – do ich łącznej wysokości.

Gwarancji zapłaty za roboty bu­dowlane inwestor będzie udzie­lał wykonawcy (generalnemu wy­konawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie ro­bót budowlanych. Będzie to gwa­rancja bankowa lub ubezpiecze­niowa, a także akredytywa banko­wa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. Strony będą ponosić w równych częściach udo­kumentowane koszty zabezpiecze­nia wierzytelności.

Nie będzie można przez czynność prawną (np. umownie) wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żąda­nia od inwestora gwarancji zapła­ty. Odstąpienie inwestora od umo­wy spowodowane żądaniem wyko­nawcy przedstawienia gwarancji zapłaty będzie bezskuteczne.

 

Jeżeli wykonawca nie uzyska żą­danej gwarancji zapłaty w wyzna­czonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawnio­ny będzie do odstąpienia od umo­wy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. Brak żąda­nej gwarancji zapłaty stanowić ma zaś przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczą­cych inwestora. Co więcej, inwe­stor nie będzie mógł odmówić za­płaty wynagrodzenia, mimo nie­wykonania robót budowlanych, je­śli wykonawca był gotów je wyko­nać, lecz doznał przeszkody z przy­czyn dotyczących inwestora. Jed­nakże w wypadku takim inwestor będzie mógł odliczyć to, co wyko­nawca oszczędził z powodu niewy­konania robót budowlanych.

 

Te same zasady będą dotyczyć umów zawartych między wyko­nawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami (podwy­konawcami). Takie przepisy do Kodeksu cy­wilnego wprowadzi, oczekująca na podpis Prezydenta, nowelizacja z 8 stycznia 2010 r., która wej­dzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Przewiduje ona też uchylenie w całości zakwestio­nowanej przez Trybunał Konsty­tucyjny ustawy z 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty bu­dowlane.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków