Ułatwienia dla przewoźników

Duża nowelizacja przepisów o transporcie drogowym umożliwi częściowe albo cał­kowite zawieszenie działal­ności gospodarczej w zakre­sie transportu drogowego, bez utraty licencji, na okres do 12 miesięcy, z możliwo­ścią uzyskania zwrotu czę­ści opłaty licencyjnej przy zawieszeniu działalności na okres powyżej 3 miesięcy.

 

Przedsiębiorcy przewozowi będą więc mogli elastycznie dostosowy­wać zakres działania swych firm do zapotrzebowania rynku, bez pono­szenia dodatkowych kosztów.

Ustawa o zmianie ustawy o trans­porcie drogowym oraz o zmia­nie innych ustaw wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Ma ona ułatwić funkcjonowanie pol­skich przewoźników w warunkach kryzysu gospodarczego i narasta­jących trudności na rynkach prze­wozowych: krajowym oraz między­narodowych. Nowelizacja powin­na przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności naszych przed­siębiorstw transportowych na ryn­kach międzynarodowych, odciążyć przewoźników, likwidując część ba­rier administracyjnych ogranicza­jących rozwój ich firm, a także do­prowadzić do obniżenia niektórych kosztów związanych z prowadze­niem przez nich działalności go­spodarczej.

 

Posiadaczom pojazdów transpor­towych umożliwi ona uzyskanie bardzo wysokiej obniżki składki ubezpieczeniowej na okres wyco­fania ich z ruchu. W tym czasie może ona ulec obniżeniu nie mniej niż o 95%, po uwzględnieniu przy­sługujących posiadaczowi pojazdu zniżek składki OC. Nowelizacja dyscyplinuje prze­woźników zagranicznych w za­kresie wykorzystania polskich ze­zwoleń na wykonywanie między­narodowego transportu. Zobowią­zuje ona ich do wypełniania blan­kietów zezwoleń najpóźniej przed wjazdem na terytorium Polski. Ma to poprawić sytuację negocjacyj­ną Polski podczas ustalania puli ze­zwoleń dla polskich przewoźników. Zezwolenie na wykonywanie mię­dzynarodowego przewozu drogo­wego rzeczy przygotuje minister właściwy do spraw transportu. Prze­woźnik wypełni tylko odpowiedni formularz. Ponadto podwyższone zostaną kary za wykonywanie prze­wozu międzynarodowego drogo­wego bez zezwolenia. Nowe prze­pisy dotyczące zasad wykonywania przewozów kabotażowych w trans­porcie drogowym przez przewoź­ników z Unii Europejskiej na te­rytorium naszego kraju mają zaś ułatwić kontrolę i eliminację nie­uczciwej konkurencji.

 

Zmienią się także procedury zwią­zane z nabywaniem uprawnień do podejmowania pracy na stanowisku kierowcy wyko­nującego przewo­zy drogowe – przy­spieszeniu ulegnie uzyskiwanie kwa­lifikacji wstępnej przez kierowców. Powinno to ob­niżyć związane z tym koszty. O in­struktorów nauki jazdy uzupełniony zostanie katalog osób, które mogą przeprowadzać zajęcia praktyczne z jazdy w trakcie kwalifikacji wstęp­nej. Dotąd zajęcia takie mógł pro­wadzić tylko instruktor techniki jazdy. Nowelizacja zawiera przepi­sy umożliwiające uiszczanie opła­ty rocznej w ratach za przejazd po­jazdu samochodowego po drogach krajowych na terytorium RP. Nowelizacja wprowadza defini­cję podróży służbowej kierowców i daje im prawo do wypłaty diet na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Nie przeszła jednak zmiana zawie­szająca do końca 2012 r. wymaga­nia dla ośrodków szkolenia, służące realizacji zajęć z jazdy w warunkach specjalnych. Podobnie posiada­cze przyczep nie zostaną zwolnieni z obowiązku ubezpieczenia OC.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków