Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Więcej nowych przedsię­biorców, podejmujących działalność gospodarczą objętą wsparciem, otrzyma wyższe kwoty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzedsiębiorstw”.

 

Tak zdecydował Minister Rol­nictwa i Rozwoju Wsi w rozporzą­dzeniu z 24 marca 2010 r. zmienia­jącym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomo­cy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię­biorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 55, poz. 335). Weszło ono w życie 7 kwietnia 2010 roku.

Pomoc jest przyznawana i wypła­cana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wy­nosi na jednego beneficjenta mak­symalnie 300 tys. zł. Jednak np. w przypadku wyłącznie podjęcia lub wykonywania działalności gospo­darczej wysokość pomocy przyzna­nej na realizację jednej operacji (o ile jest to uzasadnione jej zakresem rzeczowym) nie może przekroczyć:

a. 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utwo­rzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,

b. 200 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utwo­rzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,

c. 300 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utwo­rzenie co najmniej 3 miejsc pra­cy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

 

O pomoc może ubiegać się np. oso­ba fizyczna, która podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność w zakresie: określonym w załączni­ku nr 1 do rozporządzenia, podle­gającą przepisom o swobodzie dzia­łalności gospodarczej albo przepi­som o systemie oświaty albo wy­twarzania produktów energetycz­nych z biomasy.

Warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospo­darczej uważa się za spełniony, jeśli w okresie ostatnich 12 miesięcy po­przedzających dzień złożenia wnio­sku o przyznanie pomocy podmiot podejmujący wykonywanie działal­ności gospodarczej nie był wpisa­ny do ewidencji działalności gospo­darczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu teryto­rialnego obowiązaną do prowadze­nia odpowiedniego typu szkół i pla­cówek publicznych.

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków