Ułatwienia na rynku usług

Usługodawcy mogą prowadzić działalność w innym państwie UE, bez potrzeby zakładania w nim firmy bądź uzyskiwania zbędnych zezwoleń, koncesji albo licencji.

 

Zmiany przewiduje ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278), która weszła w życie 10 kwietnia. Nowe przepisy wprowadzają do polskiego ustawodawstwa posta­nowienia tzw. dyrektywy usługowej Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r., która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami UE. Re­guluje ona kwestie podejmowania i wykonywania działalności usługo­wej, zarówno w aspekcie swobody przedsiębiorczości, jak i świadcze­nia usług. Postanowienia tej dyrek­tywy uwzględniają dorobek orzecz­nictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

Nowa ustawa określa zasa­dy świadczenia usług na teryto­rium Polski oraz współpracy mię­dzynarodowej właściwych orga­nów w zakresie świadczenia usług. Upraszcza procedurę administra­cyjną dotyczącą podejmowania i wykonywania działalności usługo­wej. Urzędy nie mogą już od świad­czących usługi wymagać dokumen­tów w formie oryginałów, poświad­czonych kopii czy poświadczonego tłumaczenia związanego z wykony­waniem działalności. Wprowadzo­no też zasadę, że jeśli będą nada­wane uprawnienia lub nakładane na przedsiębiorców ustawowe obo­wiązki, administracja będzie musia­ła zapewnić możliwość ich wykona­nia za pomocą środków komunika­cji elektronicznej.  Przewidziano, iż usługodawca może świadczyć usługi różnego rodzaju samodzielnie lub łącznie z innymi usługodawcami. Ewentualne ogra­niczenia mogą wynikać z potrzeby przeciwdziałania praktykom redu­kującym konkurencję bądź prakty­kom naruszającym zbiorowe intere­sy konsumentów.

 

Usługodawcy z innego państwa członkowskiego UE uzyskali moż­liwość czasowego świadczenia usług na terytorium naszego kra­ju bez konieczności wpisu do reje­stru przedsiębiorców czy ewidencji działalności gospodarczej. Zainte­resowani mogą skorzystać z pomo­cy tzw. punktu kontaktowego u Mi­nistra Gospodarki, który ma pełnić funkcje ewidencyjne i informacyj­ne. Punkt kontaktowy umożliwia m.in. złożenie drogą elektronicz­ną do właściwych organów wnio­sków, oświadczeń czy notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykony­wania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifi­kacji zawodowych.

 

Koncesja, zezwolenie, zgoda, licen­cja albo wpis do rejestru działalno­ści regulowanej uprawniają teraz do wykonywania działalności go­spodarczej na terenie całego kraju i to bezterminowo. Wprowadzenie wyjątku od tej zasady jest dopusz­czalne jedynie ze względu na nad­rzędny interes publiczny. Zmiana ta ma zwiększyć stabilizację i pewność prowadzenia działalności gospodar­czej.

 

Nowe przepisy zakazują nakładania przez właściwy organ na usługo­biorcę wymogów, które ogranicza­ją korzystanie z usług świadczonych przez usługodawcę, w szczególno­ści: obowiązku uzyskania zezwo­lenia na korzystanie z usługi oraz ograniczeń wprowadzających dys­kryminację w zakresie przyznawa­nia pomocy finansowej. Nie może on też nakładać na usługobior­cę wymogów dyskryminujących ze względu na pochodzenie lub miej­sce zamieszkania.

 

Spod przepisów nowej ustawy wy­łączono jednak niektóre zawody i niektóre rodzaje działalności usłu­gowej. Nowa ustawa zmienia po­nadto wiele innych ustaw.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków