Wspieranie termomodernizacji i remontów

Inwestor, który zamierza remontować budynek w całości z innych środków niż kredyt, na który została przyznana premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie premii bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, co skróci procedurę.

 

Taki wyjątek od zasady składa­nia do BGK wniosków o przyzna­nie premii kompensacyjnej za po­średnictwem banku kredytującego przewiduje ustawa z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która wejdzie w życie 7 czerwca 2010 r.

Do wniosku trzeba dołączyć do­kumenty określające rozmiar i sza­cowane koszty przedsięwzięcia, na podstawie których bank musi sprawdzić, czy zakres remontu jest zgodny z przepisami ustawy. Pre­mia będzie wypłacana bezpośred­nio inwestorowi po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

 

Nowelizacja ma poprawić do­stępność premii kompensacyjnej. Zmienione przepisy dają prawo do premii kompensacyjnej 4 grupom inwestorów:

• właścicielom budynku miesz­kalnego,

• właścicielom jego części,

• współwłaścicielom budynku oraz

• współwłaścicielom jego czę­ści.

 

Premia kompensacyjna w przy­padku jednego budynku miesz­kalnego może zatem przysługiwać więcej niż jednemu inwestorowi. Premia ta przysługuje jednak je­den raz odnośnie budynku miesz­kalnego lub jego części. Inwestor, któremu przysługuje premia kompensacyjna, wykonu­jący remont bez korzystania z pre­mii remontowej, nie będzie musiał wykazywać zmniejszenia zapo­trzebowania na energię dostarcza­ną do budynku na potrzeby ogrze­wania i podgrzewania wody użyt­kowej. Będzie więc mógł od razu zrealizować większy remont, ko­rzystając – na dotychczasowych zasadach – i z premii kompensa­cyjnej, i remontowej, bądź też zre­alizować mniejsze przedsięwzię­cie refinansowane w części lub w całości z premii kompensacyj­nej. Zachowa przy tym prawo do skorzystania z premii remonto­wej z tytułu realizacji kolejnych przedsięwzięć remontowych.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków