Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię­dzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, dalej: Ustawa) przewiduje szereg obowiązków, jakie powin­ny wypełnić instytucje obowiąza­ne wymienione w ustawie.

 

Wśród nich są także przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobo­dzie działalności gospodarczej, przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również gdy należ­ność za określony towar jest do­konywana w drodze więcej niż jednej operacji.

 

Podstawowe obowiązki to:

 1. Rejestracja transakcji:
  • jeżeli jej równowartość prze­kracza 15 000 euro, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji,
  • jeżeli okoliczności wskazu­ją, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub fi­nansowaniem terroryzmu – bez względu na jej wartość i charakter.
 2. Bieżąca analiza przeprowa­dzanych transakcji – wyniki należy dokumentować papiero­wo i elektronicznie.
 3. Stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa fi­nansowego – zakres ich stoso­wania należy określić w opar­ciu o ocenę ryzyka prania pie­niędzy i finansowania terrory­zmu, przeprowadzoną w wyni­ku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, pro­duktów lub transakcji. Środki te polegają m.in. na:
 • identyfikacji klienta i wery­fikacji jego tożsamości;
 • ustalaniu struktury wła­sności i zależności klienta;
 • uzyskiwaniu informacji do­tyczących celu i zamierzo­nego charakteru stosunków gospodarczych;
 • bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości ma­jątkowych.
 1. Wprowadzenie wewnętrznej procedury w formie pisemnej.
 2. Zapewnienie udziału pracow­ników w programach szkole­niowych dotyczących obowiąz­ków związanych z przeciwdzia­łaniem praniu pieniędzy i finan­sowaniu terroryzmu.
 3. Wyznaczenie osób odpowie­dzialnych za wykonanie obo­wiązków określonych w Usta­wie.
 4. Przekazywanie Generalne­mu Inspektorowi informacji o transakcjach zarejestrowa­nych w określonych przepisami terminach.
 5. Informowanie GIIF o plano­wanych transakcjach objętych ustawą.
 6. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku na pisemne żądanie Generalnego Inspekto­ra niezwłocznie po jego otrzy­maniu.
 7. Poddanie się kontroli na oko­liczność przestrzegania przepi­sów Ustawy.
 8. Udostępnianie informacji, niezwłocznie na pisemne żą­danie Generalnego Inspektora, dotyczących transakcji objętych przepisami ustawy.

 

Za nie wywiązywanie się z na­łożonych obowiązków Ustawa przewiduje sankcje w postaci kar pieniężnych (do 750.000 zł) lub karę pozbawienia wolności bądź grzywny, w zależności od rodzaju naruszonego obowiązku.

 

W katalogu instytucji obowiąza­nych znajdują się też m.in. sto­warzyszenia posiadające osobo­wość prawną przyjmujące płatno­ści za towary w gotówce o war­tości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, rów­nież gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji, funda­cje, podmioty prowadzące dzia­łalność kantorową, przedsiębior­cy prowadzący domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factorin­gową, działalność w zakresie ob­rotu metalami lub kamieniami szla­chetnymi i półszlachetnymi, sprze­daży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków