Świadczenia urlopowe a PIT

Świadczenie urlopowe i tzw. wczasy pod gruszą są różnie opodatkowane.

 

Ustawa z 17 lipca 2009 r.1 zmie­niająca od 22 sierpnia br. przepi­sy o podatku od osób fizycznych, należąca do pakietu antykryzyso­wego, przewiduje, iż wczasy pod gruszą – jako świadczenie finan­sowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) – zwolnione są z PIT do kwoty 380 zł rocznie. Wypłata z ZFŚS, żeby była zwolniona, winna mieć cha­rakter pomocy materialnej kie­rowanej do pracowników, którzy samodzielnie nie byliby w sta­nie sfinansować sobie wypoczyn­ku. Nowelizacja ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od po­czątku 2009 r. Jednak pracodawca, który już potrącił zaliczkę na poda­tek, uwzględni zwolnienie dopiero w tegorocznym PIT-11, przygoto­wanym dla pracownika. Nie może on bowiem skorygować zaliczek w ciągu roku.

 

Świadczenie urlopowe wypłaca­ne przez pracodawców, którzy za­trudniają mniej niż 20 pracowni­ków i nie tworzą ZFŚS, jest zaś w całości opodatkowane. Świad­czenie takie uzależnione jest od wymiaru pracy i nie zależy od sy­tuacji pracownika. Może więc do­chodzić do sytuacji, iż pracowni­cy będą inaczej traktowani pod względem podatkowym tylko ze względu na fakt istnienia albo nie­istnienia w ich firmach ZFŚS, pomimo jednakowego celu przy­znania świadczenia, czyli sfinanso­wania urlopu pracowników.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków