Gdzie nie zapalisz?

15 listopada 2010 r. wejdzie w życie większość przepisów dużej nowelizacji tzw. ustawy antynikotynowej. Wprowadzono np. zmiany w de­finicjach „wyrobów tytoniowych”, „wyrobów tytoniowych bezdym­nych”, „reklamy wyrobów tytonio­wych” i „promocji wyrobów tyto­niowych”.

 

ZAKAZ PALENIA

Po nowelizacji zabronione będzie palenie wyrobów tytoniowych:

1. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w po­mieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2. na terenie jednostek organiza­cyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3. na terenie uczelni,

4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,

5. w pomieszczeniach obiek­tów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8. na przystankach komunikacji publicznej,

9. w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10. w ogólnodostępnych miej­scach przeznaczonych do za­baw dzieci,

11. w innych pomieszczeniach do­stępnych do użytku publicznego.

 

Kto pali wyroby tytoniowe w miej­scach objętych ww. zakazami, podle­gał będzie karze grzywny do 500 zł. Właściciel lub zarządzający obiek­tem czy środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz pa­lenia wyrobów tytoniowych, po­winien umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznacze­nia słowne i graficzne informują­ce o zakazie palenia wyrobów tyto­niowych. Za naruszenie tego obo­wiązku grozi grzywna do 2 000 zł.

Jednak właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu pale­nia indywidualne pokoje w obiek­tach służących celom mieszkal­nym. Może też wyznaczyć palar­nię: w domach pomocy społecz­nej lub domach spokojnej starości, w hotelach, w obiektach służących obsłudze podróżnych, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakła­dów pracy czy w lokalach gastrono­miczno-rozrywkowych. Ma to być wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów ko­munikacyjnych pomieszczenie, od­powiednio oznaczone, służące wy­łącznie do palenia wyrobów tyto­niowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. Właściciel lub zarządzający loka­lem gastronomiczno-rozrywko­wym z co najmniej 2 pomieszcze­niami przeznaczonymi do kon­sumpcji, może zaś wyłączyć spod zakazu palenia, zamknięte po­mieszczenie konsumpcyjne, wypo­sażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

 

Z badań CBOS dotyczących sto­sunku Polaków do regulacji ogra­niczającej palenie papierosów w przestrzeni publicznej wynika, że znaczna większość badanych (74%) popiera wprowadzenie zaka­zu palenia w ogólnie rozumianych miejscach publicznych, a co czwar­ty (24%) jest mu przeciwny.

 

SPRZEDAŻ WYROBÓW TYTONIOWYCH

Nie wolno sprzedawać wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów ty­toniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Za­kaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uży­wania tytoniu i wyrobów tytonio­wych)”. Za naruszenie tego obo­wiązku, jak i za sprzedaż papiero­sów nieletnim grozi grzywna do 2 000 zł. Nowelizacja dodatkowo zabrania (pod groźbą kary) sprzedaży de­talicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocło­wych oraz eksponowania w punk­tach sprzedaży przedmiotów imi­tujących opakowania wyrobów ty­toniowych.

 

OPAKOWANIA

Od 15 maja 2012 r. na opakowa­niach wyrobów tytoniowych prze­znaczonych do palenia, innych niż papierosy, występujących w han­dlu detalicznym, których najbar­dziej widoczne, największe płasz­czyzny mają powierzchnie większe niż 75 cm2, ostrzeżenia o szkodli­wości mają zajmować powierzch­nie nie mniejsze niż po 22,5 cm2 na każdej z tych płaszczyzn.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków