Firmowy samochód trzeba ubezpieczyć

Obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów czyli OC.

 

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zatem obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpie­czenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Wynika to z ustawy z 22 maja 2003 r. o ubez­pieczeniach obowiązkowych, Ubez­pieczeniowym Funduszu Gwaran­cyjnym i Polskim Biurze Ubezpie­czycieli Komunikacyjnych. Obowiązek ubezpieczenia samo­chodu ciąży na posiadaczu bądź kierującym pojazdem mechanicz­nym przed jego rejestracją. Ubez­pieczenie OC ma za zadanie uchro­nić posiadacza samochodu od skut­ków finansowych szkód wyrzą­dzonych innym osobom. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powinno nastąpić najpóźniej w dniu rejestra­cji samochodu. Co do zasady umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 mie­sięcy (w pewnych sytuacjach można zawrzeć ją na krótszy okres, m.in. dla pojazdów zarejestrowanych cza­sowo). Jeśli nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubez­pieczenia OC została zawarta, nie  powiadomimy na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedze­niu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Skutek w postaci zawar­cia następnej umowy nie następuje jednak (mimo braku powiadomie­nia), jeżeli np. nie została opła­cona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 mie­sięcy.

 

Ustawa określa też skutki nastę­pujące w razie zbycia samochodu oraz nakłada określone obo­wiązki zarówno na zbywcę, jak i na nabywcę samochodu. W przy­padku zbycia samochodu na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wyni­kające z umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega zatem rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W razie zaś wypowiedzenia umowy, roz­wiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego; zbywcy pojazdu przysługuje zaś zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 

Jeśli nabywca nie wypowie umowy w ww. terminie, wtedy zakład ubezpieczeń dokonuje ponow­nej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubez­pieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W razie natomiast wypo­wiedzenia umowy ubezpiecze­nia przez nabywcę, posiadacz pojazdu mechanicznego wypowia­dający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiąza­niem się umowy wypowiedzianej.

 

Zbywca samochodu jest zaś obo­wiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicz­nego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu. Zbywca pojazdu ponosi wraz z nabywcą solidarną odpowiedzial­ność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczenio­wej należnej zakładowi ubezpie­czeń za okres do dnia powiadomie­nia zakładu ubezpieczeń o okolicz­nościach zbycia.

Co istotne, jedynym obowiązko­wym ubezpieczeniem komunika­cyjnym jest ubezpieczenie OC. Generalnie nie ma natomiast obo­wiązku objęcia samochodu firmo­wego także ubezpieczeniem auto­casco (AC), ponieważ jest to ubez­pieczenie dobrowolne. W szcze­gólnych okolicznościach firma może jednak zostać zobligowana do dobrowolnego ubezpieczenia samo­chodu AC (np. gdy obowiązek taki będzie wynikał z umowy leasingu lub umowy kredytowej z bankiem). Ponadto nieopłacenie składki może mieć dotkliwe dla firmy skutki finansowe w przypadku np. szkody na samochodzie czy kra­dzieży. Firma nie będzie mogła liczyć na odszkodowanie, a dodat­kowo poniesie negatywne skutki podatkowe. Ustawy o podatkach dochodowych przewidują bowiem, iż nie uważa się za koszty uzy­skania przychodów strat powsta­łych w wyniku utraty lub likwida­cji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubez­pieczeniem dobrowolnym.

Dobrowolnym ubezpiecze­niem jest również ubezpiecze­nie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera (NW). Warto jednakże pomyśleć o zawarciu też umowy tego ubez­pieczenia, gdyż składka za nie jest relatywnie niska w sto­sunku do pozostałych ubezpie­czeń, a ubezpieczenie to obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ochroną ubezpiecze­niową objęty jest kierowca pojazdu i zazwyczaj jego pasażerowie (w liczbie określonej w umowie).

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków