Kasyna i salony gry bingo poprowadzą tylko najlepsi

Od 1 września 2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salony gry bingo pieniężne.

 

Nowe rozporządzenie rozszerza sposób zabezpieczenia oferty prze­targowej i zmienia zasady postępo­wania przetargowego. Określono w nim ponadto kryteria oceny ofert przetargowych. Dotyczą one tak kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne będącego przedmiotem przetargu (atrakcyjność propono­wanej lokalizacji, termin rozpo­częcia działalności, godziny otwar­cia), jak i dotychczasowej działal­ności podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji czy zezwo­lenia (terminowość rozpoczyna­nia dotychczasowej działalno­ści, zgodność wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od gier uprzednio deklarowanej, przypadki cofnięcia koncesji lub zezwolenia w zakresie gier hazardowych czy wezwania do usunięcia stwierdzo­nych uchybień, uchybienia doty­czące dotychczas prowadzonej działalności w zakresie gier hazar­dowych, rentowność podmiotu ubiegającego się o udzielenie konce­sji bądź zezwolenia, doświadczenie na rynku gier hazardowych). Punk­tację w ramach każdego z tych kry­teriów określono w załączniku do rozporządzenia. Za najkorzystniej­szą ofertę będzie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków