Firmowa strona www - krótki poradnik

Dzisiaj każda firma ma szansę istnieć i prezentować się na dwóch płaszczyznach: w świecie realnym oraz w Internecie. Warto wykorzystać obie możliwości dotar­cia do klienta. Inwestycja w witrynę internetową z pew­nością szybko się zwróci.

 

JAK STWORZYĆ STRONĘ INTERNETOWĄ?

Do uruchomienia strony www po­trzeba kilku podstawowych ele­mentów. Są to:

  • domena,
  • hosting,
  • teksty,
  • układy graficzny (layout) strony (można wykorzystać jeden z tysięcy dostępnych w Interne­cie szablonów).

 

Domena wskazuje na adres inter­netowy naszej strony (np. nazwa­firmy.pl lub nazwafirmy.com.pl). Chcąc pozyskać taki adres musi­my zarejestrować i wykupić dome­nę. Możemy zrobić to za pośred­nictwem zewnętrznej firmy spe­cjalizującej się w sprzedaży domen. Zwróćmy jednak uwagę, że wybór adresu www to bardzo istotna spra­wa, od której zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Adres nie może więc być przypadkowy, po­winien koniecznie zawierać nazwę firmy lub jej skrót.

Kolejnym elementem budowy strony www jest wykupienie miej­sca na serwerze (to tam

przechowy­wana jest treść naszej strony), czy­li tzw. hosting. Usługę taką rów­nież możemy zamówić w firmie zewnętrznej. Firm hostingowych jest dziś już sporo, konkurencja na rynku duża, jest więc z czego wy­bierać.

Następną, bardzo istotną kwe­stią, jest treść strony oraz jej układ. Informacje zawarte na stronie mu­szą być ciekawe, konkretne i aktu­alne. Układ strony powinien być funkcjonalny i przejrzysty, a pre­zentowane na niej treści najlepiej jest pogrupować na odpowiednich podstronach, tak, by klient szyb­ko mógł znaleźć potrzebne mu in­formacje. Na rozbudowanej stro­nie warto też umieścić wyszukiwar­kę - z pewnością ułatwi to dotarcie do szukanych informacji.

 

LICZY SIĘ GRAFIKA

Oprócz informacji tekstowych bardzo ważny jest całościowy wy­gląd strony oraz jej kolorystyka. Strona już na pierwszy rzut oka musi być przyjazna dla klienta, ko­lorystyka całości powinna więc

być spójna i niejako niezauważal­na. Specjaliści podpowiadają, żeby nie łączyć ze sobą kolorów ostrych, agresywnych i nie tworzyć tym sa­mym drażniących wzrok zesta­wień. Takie działanie jest uzasad­nione jedynie w sytuacji, gdy firma prowadzi awangardową działalność i chce, by jej strona wywoływała sil­ne emocje.

Różnego rodzaju pliki graficzne i zdjęcia są koniecznym elementem każdej witryny. Dzięki nim treści zamieszczone na stronie są bardziej wiarygodne, łatwiejsze w odbiorze, a sama strona – bardziej atrakcyjna. Trzeba jednak pamiętać, by zacho­wać umiar.

 

WAŻNE AKTUALNOŚCI

Strona aktualna, posiadająca in­formacje będące odpowiedzią na potencjalne pytania, wątpliwości i potrzeby klienta, pracuje na rzecz firmy, tworząc w oczach klientów jej pozytywny obraz. Strona nieak­tualna pracuje przeciwko niej. Nie­zwykle ważne jest więc, by istniała konkretna osoba, która odpowiadać będzie za dobór i aktualność treści na naszej firmowej stronie.

W zależności od funkcji, jakie spełniać ma strona oraz od wiel­kości i rodzaju działalności fir­my, mamy do wyboru dwa wyj­ścia. Opiekę nad treściami umieszczanymi na stronie, czyli tzw. contentem, mo­żemy powierzyć konkret­nemu pracownikowi naszej firmy lub zlecić firmie ze­wnętrznej, specjalizującej się w dostarczaniu treści na strony www. Co- raz wię­cej firm decyduje się na dru­gie rozwiązanie, gdyż zle­cenie usługi opieki nad tre­ścią profesjonalnej firmie zewnętrznej dosyć szyb­ko poprawia ogólną ja­kość strony oraz w sposób wyraźny przekłada się na wzrost odwiedzin na stro­nie. Jest to szczególnie waż­ne, gdy przedsiębiorstwo w ramach firmowej witryny decyduje się na podstronę z aktualnościami.

 

ILE TO KOSZTUJE?

Na koszty uruchomienia oraz utrzymania strony internetowej składa się kilka elementów:

  • wykupienie miejsca na wirtual­nym serwerze (hosting i trans­fer),
  • rejestracja i utrzymanie domeny internetowej,
  • przygotowanie projektu stro­ny internetowej oraz jej urucho­mienie,
  • wynagrodzenie dla pracowni­ka opiekującego się zawartością i treścią strony,
  • wynagrodzenie dla firmy dostar­czającej treść

Koszt wykupienia miejsca na ser­werze uzależniony jest od pojemno­ści, szybkości, przepustowości oraz możliwości programowych dane­go serwera. Może on wahać się od

kilkudziesięciu do kilkuset złotych za rok użytkowania. Dla prostych stron jest to koszt około 50 zł za rok. Cena za rejestrację i pierwszy rok utrzymania domeny interne­towej jest przeważnie symbolicz­na. W kolejnych latach cena utrzy­mania domeny, w zależności od rodzaju domeny (np.: pl, com.pl, info) waha się od 35 do 150 zł za rok.

Koszt wykonania projektu strony internetowej i jego wdrożenia zale­ży od ilości materiału zamieszczo­nego na stronie. Klasyczna strona statyczna, zawierająca kilka pod­stron (informacje o firmie i jej ofer­cie, galerie zdjęć, dane kontakto­we, mapę dojazdu itp.), zbudowa­na w oparciu o licencjonowaną gra­fikę to koszt około 700 złotych. Do tego należy doliczyć jesz­cze roczny koszt utrzymania ser­wisu - około 150-160 zł za rok. Kwestia kosztów związanych z wy­nagrodzeniem pracownika opieku­jącego się zawartością i treścią stro­ny, ewentualnie kosztów wynagro­dzenia firmy dostarczającej treść dla witryny, jest sprawą umowną i za­leży od wielu czynników. W przy­padku zatrudnienia pracownika firmy można zlecić mu te zadania w ramach obowiązków służbowych lub na zasadzie stałego, miesięcz­nego dodatku do pensji. W przy­padku podpisania umowy z firmą zewnętrzną dostarczającą content, na cenę będzie miała wpływ ilość tekstów, poziom trudności związany z ich przygotowaniem oraz czas, w jakim zlecenie ma być wykonane.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków