Dwuczynnikowa teoria motywacji

Psycholog F. Herzberg stworzył teorię czyników motywacyjnych i higienicznych. Motywowanie do pracy, jego zda­niem, opiera się na identyfika­cji czynników, które wpływają na stosunek pracowników do pra­cy. Spytał on więc podwładnych, w jakich sytuacjach w pracy czu­li się szczególnie dobrze, a w jakich szczególnie źle.

 

Czynniki te kreują u pracowni­ków postawy pozytywne i negatyw­ne, przy czym są one niezależne od siebie. Czynniki higieniczne, jeśli są nieodpowiednie, wywołują wyraźne niezadowolenie. Czynniki motywa­cyjne powodują zaś zadowolenie.

Herzberg założył, że istnieje zwią­zek między zadowoleniem a wydaj­nością. Proces motywowania, we­dług jego teorii, składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to zapew­nienie pracownikom przez kie­rownictwo odpowiednich czynni­ków higienicznych. Nie pobudza to jeszcze motywacji pracowników, a sprawia tylko, iż pracownicy nie czują się niezadowoleni. Eliminacja niezadowolenia prowadzi do spo­koju, lecz nie motywuje do pracy.

W drugim etapie, jeśli chce się zmotywować pracowników do pracy, należy położyć nacisk na aktywizację czynników motywa­cyjnych, które powodują zadowo­lenie z pracy, stanowią dla ludzi wewnętrzną nagrodę. Wynikiem tego będzie wyższy poziom zado­wolenia i motywacji do pracy. Mimo że tej teorii zarzuca się, iż nadmiernie upraszcza związek między zadowoleniem a motywa­cją oraz że te same czynniki mogą powodować zadowolenie z pracy u jednych i niezadowolenie u dru­gich, to, przynajmniej w pewnym stopniu, takie podejście do moty­wowania sprawdza się w praktyce.

 

Czynniki higieniczne:

• polityka firmy,

• jakość nadzoru i stosunki z przełożonymi,

• płace,

• fizyczne warunki pracy i bezpieczeństwo,

• stosunki z współpracowni­kami.

 

Czynniki motywacyjne:

• osiągnięcia,

• uznanie,

• sama praca,

• odpowiedzialność,

• możliwość awansu,

• rozwój osobisty.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków