Public Relations

Public Relations (PR) polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu wzajem­nie korzystnych stosunków przedsiębiorstwa z otocze­niem (ze społeczeństwem, z agencjami rządowymi, bankami i innymi instytucja­mi, z mediami, a także z pracownikami itd.). Ma to na celu głównie budowa­nie korzystnego wizerunku firmy w oczach tzw. opinii publicznej, stąd często stosowane określenie „Promocja Reputacji”.

 

Działania PR powinny być zawsze zamierzone i zorganizowane. Wy­magają prowadzenia badań i ana­liz. Mają wpływać na ludzi, zdoby­wać poparcie społeczne, dostarczać informacji.

PR to nie tylko praca na rzecz fir­my, ale i służba społeczna. Informo­wanie o zamierzeniach, aktualnych działaniach, wartościach przed­siębiorstwa ma pokazać, że celem firmy nie jest tylko generowanie zysku, zaś pozytywny wizerunek wykreowany dzięki działaniom PR przynosi właśnie ten zysk.

Nie chodzi tylko o kampanie me­dialne. Firma na wszystkich szcze­blach zarządzania powinna dbać o dobre kontakty z dostawca­mi, partnerami, swymi dealerami, udziałowcami, oczywiście klientami i konkurencją. PR to również dzia­łania wewnątrz samej firmy – bu­dowanie jej tożsamości oraz do­brych relacji wśród pracowników .

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków