Wiek dojrzały to zaleta, a nie wada

W ciągu najbliższych lat liczba ludności Polski będzie się zmniejszać. Proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał. Jednocześnie spadać będzie liczba ludno­ści w wieku produkcyjnym, a wzrośnie w wieku nie­produkcyjnym. Konfedera­cja Pracodawców Polskich zwraca uwagę pracodaw­ców na korzyści, wynikające z wprowadzenia w firmach programów zarządzania wiekiem.

 

Podstawową wartością osób w wieku dojrzałym jest doświadczenie za­wodowe. Pracownicy z długim sta­żem wnoszą do firm takie wartości, jak lojalność, dyscyplina, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za dobro zakładu pracy.

Według Konfederacji, szczegól­nie ważne jest stworzenie takich instytucjonalnych rozwiązań, któ­re umożliwią pracownikom sta­łe podnoszenie kompetencji i kwa­lifikacji przez cały okres życia za­wodowego – tzw. system kształce­nia ustawicznego. Wiele elemen­tów do budowania tego systemu jest już dostępnych dla pracodaw­ców. Do ustawy o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy został wprowadzony przepis, zwal­niający z obowiązku płacenia skład­ki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pra­cowniczych za osoby w wieku 50+. Osoby już zatrudnione mogą uzy­skać od starosty dofinansowanie na przekwalifikowanie się. KPP nie zgadza się z opinią, że oso­by w wieku dojrzałym są gorszymi pracownikami. Zrealizowane pro­jekty w ramach programu unijne­go EQAL dowodzą, iż w każdej osobie, niezależnie od wieku moż­na wyrobić postawę kreatywności i mobilności.

 

W opinii KPP, wiele dobrych roz­wiązań można wprowadzić w fir­mach w ramach pozyskiwania funduszy unijnych. Duże możli­wości w zakresie wsparcia przed­siębiorstw i ich pracowników (45+) stwarza Program Operacyjny Ka­pitał Ludzki (PO KL). Umożli­wia on realizację projektów o cha­rakterze ogólnym i specjalistycz­nych szkoleń oraz doradztwa zwią­zanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyja­znych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności tech­nologii informacyjnych i komuni­kacyjnych.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków