B2B – co to takiego?

B2B (ang. Business to Business) oznacza ogół relacji pomiędzy firmami (tj. między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług), inaczej niż B2C (Business to Customer), który oznacza ogół relacji pomiędzy firmą a klientem na rynku detalicznym.

 

B2B obejmuje: przygotowanie ofert, przygotowanie zamówień, potwierdzanie zamówień, dokony­wanie płatności, realizację transak­cji, szukanie ofert, wystawianie do­kumentów związanych z realizacją transakcji i marketing.

Wymiana handlowa pomiędzy uczestnikami w modelu B2B odby­wa się przede wszystkim na 2 spo­soby – poprzez:

  • rynek wertykalny – to wymia­na handlowa w obrębie jednego sektora lub branży,
  • rynek horyzontalny – to trans­akcje handlowe pomiędzy fir­mami z różnych branż.

 

W relacjach B2B istotną rolę od­grywają współcześnie elektro­niczne systemy teleinformatycz­ne, usprawniające transakcje biz­nesowe w układzie dostawcy-od­biorcy lub producenci-dystrybu­torzy. B2B obecnie to głównie in­ternetowy model prowadzenia biznesu i transakcji między przed­siębiorstwami. Konkurencja w dzi­siejszej gospodarce jest ogrom­na i tylko przedsiębiorstwa właści­wie zarządzane i otwarte na nowe technologie mają szansę bytu. Roz­wiązania B2B mają na celu realne obniżenie kosztów i usprawnienie procesów występujących podczas kontaktów z dostawcami czy od­biorcami, przez co następuje real­ne zwiększenie zysku. Nowoczesne systemy B2B stwarzają alternatywę dla tradycyjnych kanałów dystrybu­cji. Są wykorzystywane jako wspar­cie procesów zakupów oraz sprze­daży produktów i usług.

 

W Internecie platformy B2B po­jawiają się głównie w postaci: giełd towarowych, portali branżowych, witryn aukcji elektronicznych oraz witryn handlowych, obejmujących przejrzyste elektroniczne katalogi sprzedawców i wyszukiwarki ofert czy rozbudowane systemy składa­nia zamówień, umożliwiające śle­dzenie procesu zakupu (np. zgło­szenia zapotrzebowania, zamówie­nia, odbioru, rozliczenia faktury), a także możliwość zawierania bez­piecznych transakcji dzięki autory­zacji i kontroli uczestników.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków