Blog marketing

Blog jest to rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza swoje wpisy opatrzone datami, które wyświetlane są kolejno, zaczynając od najnowszego.

 

Strony te mają często system ar­chiwizacji wpisów i możliwość ich komentowania przez czytelników. Zazwyczaj autor umieszcza na nich np. zdjęcia i linki do innych blogów polecanych przez autora (tzw. blo­groll) oraz innych stron www. Ogół blogów, rozumianych jako medium komunikacyjne, nazywa się „blo­gosferą”.

Internetowy dziennik edytuje jedna osoba. Ma więc charakter osobisty, a piszący najczęściej zamieszcza na nim swe komentarze, przemyślenia, uwagi czy nawet własne nagrania.

Blogi mogą być także wykorzysty­wane jako portale poświęcone okre­ślonej tematyce, narzędzie marke­tingu bądź komunikacji. Blogi osobiste mogą prowadzić też profesjonaliści, promując swo­ją osobę (know-how, doświadcze­nia, przemyślenia) i traktując blo­ga jako narzędzie networkingu, tj. budowania swojej pozycji w firmie i na rynku pracy, budowania reputa­cji, a także wymiany przysług mię­dzy znajomymi czy zmobilizowania

zwolenników konkretnej inicjaty­wy. Blogi stanowią łatwy sposób na dotarcie do określonej grupy ludzi. Użytkownicy Internetu to najczę­ściej ludzie młodzi lub w średnim wieku, mieszkańcy miast, częściej lepiej wykształceni. W blogu osobi­stym warto pisać o naszych zawo­dowych zainteresowaniach, obec­nych zajęciach i własnych celach, o tym co w ramach mojej działal­ności oferujemy (np. pracodaw­cy, klientom) i czego potrzebujemy – sami i nasi znajomi, z kim utrzy­mujemy znajomość itd.

 

Blogosfera to przede wszystkim sieć społecznych więzi i połączeń. To ludzie wpływający na siebie na­wzajem, zarażający się poglądami i pomysłami.

Istnieje ponadto blogosfera insty­tucjonalna. Firmy i instytucje mogą prowadzić „blog marketing” po­przez:

1. reklamę na cudzych blogach;

2. własnego bloga firmowego (wewnetrznego – z ogłoszenia­mi i informacjami wewnątrzfir­mowymi, albo zewnętrznego – służącego celom PR bądź HR), który powinien być opatrzo­ny informacją, że jest firmowy (zgodnie z ustawą o świadcze­niu usług drogą elektroniczną).

Można na nim zamieszczać in­formacje o produktach, usłu­gach, działalności przedsiębior­stwa, porady ekspertów i pro­jekty firmowe. Blog firmowy to jedno z narzędzi marketingu, a zwłaszcza tzw. mar­ketingu relacji, w ramach które­go dostawca zbliża się do klienta, wchodząc z nim w interakcję.

 

Aby założyć bloga firmowego, war­to wpierw przygotować dokładnie strategię „blog marketingu” (naj­lepiej z pomocą specjalistów w tej dziedzinie), a następnie ją wcielić w życie. W miarę potrzeb trzeba dokonywać modyfikacji planu pu­blikacji, reagować na aktualne zda­rzenia i potrzeby oraz wykorzystywać napotkane okazje.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków