Model flexicurity w Polsce

Bezpieczeństwo zatrudniania pracownicy w Polsce utożsamiają przede wszystkim ze stałymi etatami i są niechętni zmianom w tej sprawie. Średni czas pracy u jednego pracodawcy wynosi 10 lat.

 

Propozycja atrakcyjnej pracy nie jest postrzegana jako powód do zmiany miejsca zamieszkania. Nie­które elastyczne formy zatrudnie­nia, jak telepraca, praca w domu, czy w niepełnym wymiarze wyko­rzystuje tylko ok. 9% przedsię­biorstw.

Pracodawcy nie korzystają także z nowoczesnych form organizacji pracy, a pracownicy mają niewielką swobodę organizacji czasu pracy. Około 80% pracuje według reguł ustalonych przez pracodawcę. Tym­czasem w takich krajach, jak Szwe­cja, Dania czy Holandia ten odsetek wynosi tylko 40%. Sztywna orga­nizacja czasu pracy utrudnia kobie­tom godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Na przykład pracę w systemie part-time wykonuje 74% Holenderek, 40% Szwedek, 36% Dunek i tylko 13% Polek. Jedno­cześnie pracodawcy w minimalnym zakresie stosują rozwiązania zwięk­szające bezpieczeństwo kobiet na rynku pracy – tylko 1,5% z nich uczestniczy w szkoleniach niwelu­jących skutki przerwy w pracy spo­wodowanej macierzyństwem. Bez radykalnej reformy pol­skiego rynku pracy trudno będzie utrzymać w dłuższej perspektywie wysoki wzrost gospodarczy. PKPP Lewiatan dostrzega zagro­żenia, jakie dla szybkiego roz­woju stanowi nieefektywny rynek pracy czy ułomny system zabez­pieczenia społecznego. Z tego też powodu Lewiatan rozpoczął reali­zację projektu, którego celem jest wypracowanie polskiego modelu flexicurity, zakładającego z jed­nej strony powstanie elastycznego rynku pracy, zaś z drugiej strony zapewnienie pracownikom bezpie­czeństwa zatrudnienia. Partnerem przedsięwzięcia, które potrwa dwa lata, jest Instytut Badań Struktu­ralnych, współpracę zadeklarowała też Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Projekt finansowany z fundu­szy Unii Europejskiej przewiduje przygotowanie projektów rozwią­zań legislacyjnych w zakresie ela­stycznych form zatrudnienia i bez­piecznych warunków pracy, a także uruchomienia aktywnych polityk rynku pracy ułatwiających pracow­nikom przystosowywanie się do nagłych zmian. Ponadto ma na celu wypracowanie propozycji zmierza­jących do poprawy kształcenia usta­wicznego oraz modernizacji sys­temu zabezpieczenia społecznego. W przygotowaniu szczegółowych rozwiązań legislacyjnych w wyżej wymienionych obszarach, wraz z oceną ich skutków, będą uczest­niczyli eksperci z dziedziny, m.in. prawa pracy, polityki społecznej.

Celem projektu jest również upo­wszechnienie w grupie 1000 przed­siębiorstw dobrych praktyk i wiedzy prawnej dotyczącej wprowadza­nia flexicurity na poziomie przed­siębiorstwa. Z propozycjami zmian w przepisach zostaną zapoznani decydenci i liderzy opinii – admi­nistracja rządowa, senatorowie, dziennikarze, eksperci ze środo­wisk naukowych, działacze organi­zacji członkowskich Komisji Trój­stronnej.

Źródło: PKPP Lewiatan

 

Koncepcja flexicurity stara się pogodzić konieczność uela­stycznienia rynku pracy z bezpieczeństwem dla pracowników. Pojęcie flexicurity powstało z połączenia 2 konkurencyjnych względem siebie pojęć: flexibility (elastyczność) i security (bez­pieczeństwo). Chodzi więc o równowagę między elastyczno­ścią a bezpieczeństwem. Elastyczność na rynku pracy, a więc efektywne dostosowanie się do dynamicznej, zmiennej sytu­acji, przez głównych jego aktorów - pracodawców, pracobior­ców oraz państwo i samorząd terytorialny – to zadanie pilne do wykonania w Polsce.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków