Marketing partyzancki – czyli jak za darmo wypromować firmę

 

Marketing to w dzisiejszych czasach słowo klucz – pojęcie to pojawia się w każdej gazecie, na każdym biznesowym spotkaniu i wydaje się, że coraz trudniej funkcjonować na rynku bez prowadzenia działań marketingowych. Co jednak zrobić jeśli brakuje nam odpowiednich środków finansowych na prowadzenie kosztownych działań promocyjnych? Odpowiedzią wydaje się być tak zwany marketing partyzancki.

 

Marketing partyzancki opiera się na dwóch podstawowych założe­niach – minimalne koszty i mak­symalne możliwości. Zwolennicy marketingu partyzanckiego twier­dzą, że okazje do darmowej promo­cji firmy czają się na każdym kroku, wystarczy tylko umieć je zauważyć i wykorzystać. Tyle w teorii, jak jed­nak marketing partyzancki może być wykorzystany w praktyce:

 

SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA

Setki forów internetowych, kilka ogromnych portali społeczno­ściowych, kolejne dziesiątki por­tali społeczności branżowych oraz kilkanaście stron umożliwiających darmową publikację newsów i arty­kułów prasowych. Aktywne działa­nie na forach branżowych, publiko­wanie artykułów prasowych na dar­mowych stronach PR oraz założe­nie profilu firmy na wybranych por­talach społecznościowych to szansa na darmowe wypromowanie firmy i jej usług w coraz liczniejszym gro­nie internautów.

 

MARKETING PRZEJAWIA SIĘ W KAŻDYM DZIAŁANIU FIRMY

Marketing partyzancki wykorzy­stuje również te najbardziej kla­syczne metody promocyjne. Cieka­wie wyglądająca i estetyczna wizy­tówka firmowa, dobrze przygoto­wana oferta handlowa czy właściwy ubiór pracowników budują pozy­tywny wizerunek firmy, jednocze­śnie pozwalają na odróżnienie jej od konkurencji. Nie należy tutaj zapo­minać o corporate design polegają­cym na wypracowaniu spójnej stra­tegii wizerunkowej firmy – iden­tyczne wizytówki dla wszystkich pracowników czy ustalenie koloru i znaku firmowego.

 

KLIENT NOŚNIKIEM DOBREJ REKLAMY

Jeśli prowadzi się firmę, nie należy zapomnieć o jednym podstawo­wym narzędziu marketingowym – ludziach. Klient, który będzie zadowolony z naszych usług, to naj­lepszy środek promocji, jaki może wymarzyć sobie firma. Dodat­kowe usługi, właściwe traktowanie i indywidualne podejście – oto klucz nie tylko do zatrzymania klienta, ale także do budowy pozy­tywnej opinii wśród jego znajo­mych i kontrahentów.

 

NETWORKING

Networking to nic innego jak budo­wanie sieci znajomości z potencjal­nymi klientami i partnerami ryn­kowymi. Networking może odby­wać się na konferencjach, szkole­niach i tragach – wystarczy wybrać wydarzenie, zabrać stos wizytówek i po prostu… rozmawiać.

 

BARTER

Wyobraźmy sobie dwie firmy o podobnej grupie docelowej, ale nie stanowiące dla siebie konkuren­cji. Jeśli obie zamieszczą na swo­ich stronach internetowych link do strony internetowej swojego part­nera, mamy już efektywny i dar­mowy środek promocji.

 

WSPIERAJ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Klienci zwykle pochodzą z naj­bliższego otoczenia firmy, dlatego wspieranie inicjatyw społecznych może mieć niebagatelny wpływ na wizerunek firmy. Duże międzyna­rodowe korporacje wydają na dzia­łalność społeczną ogromne sumy pieniędzy. Mała firma może zbudo­wać jednak pozytywny wizerunek o wiele niższym nakładem środ­ków – oddelegowaniem pracowni­ków do pracy społecznej, przekaza­niem określonych produktów firmy czy nawet udostępnieniem biura np. na zajęcia dodatkowe dla dzieci.

 

KONTAKT Z MEDIAMI

Przede wszystkim należy pamię­tać, że media to nie tylko ogromne krajowe stacje telewizyjne, lecz również niewielkie branżowe czy lokalne gazety i portale informa­cyjne. Ich publika z pewnością jest znacznie mniejsza, ale też o wiele chętniej napiszą o działalności spo­łecznej lokalnej firmy czy przedsta­wią określony problem – i jego roz­wiązanie dla wybranego sektora. Wystarczy tylko wymyślić temat i nie bać się kontaktu z mediami.

 

KLUBY I STOWARZYSZENIA

Lokalne społeczności czy zamknięte branże zrzeszają się w licz­nych klubach i stowarzyszeniach. Dołączenie do nich to sposób na poznanie ciekawych ludzi i zara­zem zaprezentowanie oferty swo­jej firmy.

 

TABLICE I BAZA INTERNETOWA

Choć korkowe tablice zamieszczane w instytucjach pożytku publicznego odchodzą już do lamusa, ich miej­sce zajmują liczne bazy internetowe. Większość z nich pozwala na dar­mową publikację oferty firm komer­cyjnych. To szansa, że zagubiony klient trafi akurat na naszą firmę.

 

Opisane powyżej możliwości to tylko część pomysłów, jakie propo­nuje marketing partyzancki. Oczy­wiście nie w każdej branży i nie w każdym miejscu można je wszyst­kie wykorzystać, najważniejsze to jednak umieć dostrzegać szansę w otoczeniu i ją wykorzystywać.

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków