Regulamin zamieszczania reklam w gazecie klienta „Doradca Podatkowy”

  1. I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:

Regulamin – niniejszy Regulamin zamieszczania reklam w gazecie klienta Doradca Podatkowy.

Wydawca – Forum Doradców Podatkowych s.c. Jacek Czernecki, Maria Czernecka, Katarzyna Czernecka, NIP 676-24-33-835,  REGON 12 14 17 835  , z siedzibą w Krakowie, ul.Zagrody 20a, Kraków 30-318

Reklamodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy w gazecie klienta Doradca Podatkowy lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

Reklama - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.

Zlecenie reklamowe – oferta zamieszczenia Reklamy w gazecie klienta Doradca Podatkowy, złożona na zasadach określonych w Regulaminie. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych stanowisk stron.

 

II. Postanowienia ogólne

1.       Przyjmowanie przez Wydawcę Zleceń reklamowych oraz zamieszczanie Reklam w gazecie klienta „Doradca Podatkowy” następuje na podstawie niniejszego Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym             w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

2.       Odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w gazecie klienta  „Doradca Podatkowy” Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały naruszone, na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez wydawcę w związku z zaspokojeniem osób trzecich.

3.       Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl gazety klienta „Doradca Podatkowy” albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

4.       Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

III. Zlecenia reklamowe

1.       Reklamy są zamieszczane w gazecie klienta „Doradca Podatkowy” na podstawie pisemnych zleceń reklamowych składanych przez Reklamodawcę.

2.       Integralną częścią Zlecenia reklamowego jest materiał reklamowy, gotowy do zamieszczenia w gazecie klienta „Doradca Podatkowy”. Wydawca zastrzega sobie możliwość przekazania specyfikacji technicznej dla Reklam po przedstawieniu Zlecenia reklamowego przez Reklamodawcę.

 

IV. Zmiany oraz odwołanie Zlecenia reklamowego

1.       Zmiana lub odwołanie zlecenia reklamowego jest możliwa tylko do momentu zamknięcia numeru lub w innym terminie, wskazanym przez Wydawcę.

2.       Reklamodawca jest zobowiązany do przesłania zmiany lub odwołania Zlecenia reklamowego w formie pisemnej listem poleconym na adres Wydawcy. Zmiany lub odwołanie Zlecenia reklamowego powinno precyzyjnie określać zakres zmian oraz wskazywać listę wprowadzonych zmian w porównaniu do pierwotnej wersji Zlecenia reklamowego.

3.       Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia reklamowego w pierwotnej wersji w przypadku wątpliwości            i niejasności co do zakresu i rodzaju zmian, a także zbyt krótkiego terminu zgłoszenia przed wydaniem gazety klienta „Doradca Podatkowy”. Wydawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.

 

V. Warunki płatności

1.       Ceny za umieszczenie Reklam w gazecie klienta „Doradca Podatkowy” ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia zlecenia.

2.       Zapłata za zamieszczenie Reklamy w gazecie klienta„Doradca Podatkowy” następuje z dołu (po zamieszczeniu Reklamy) na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wydawcę.

 

 

VI. Reklamacje

1.       Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej w siedzibie Wydawcy w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety klienta „Doradca Podatkowy”.

2.       Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej reklamy                            w stosunku do złożonego zamówienia.

3.       Wydawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4.       Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki reklamy ponownie umieszczając ją w gazecie klienta „Doradca Podatkowy”               w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony.

4.       Reklamodawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku błędu powstałego w wyniku niejasnych, wprowadzających w błąd instrukcji reklamodawcy lub wad dostarczonych materiałów.

5.       Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia Reklamy w terminie, wskazanym w fakturze VAT.

 

VII. Postanowienia końcowe

  1. Umowy o zamieszczenie Reklam w Serwisie zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
  2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 


Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków